De uitdagingen van de grootste politieke partij in Dongen

Veel Dongenaren hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen  van 2018 gekozen voor de Volkspartij Dongen die met een ambitieus verkiezingsprogramma de kiezers heeft verleid op hen te stemmen. Maar wat is er na bijna anderhalf jaar van dat mooie programma, dat al na enkele maanden bijgesteld moest worden, terechtgekomen?

Een korte analyse  van de 10 speerpunten uit hun verkiezingsprogramma 2018-2022 getiteld: “1 voor Dongen”.

1. Eén voor de sport.

In plaats van meer aandacht voor het verbeteren van de sportvoorzieningen en faciliteiten is deze verslapt omdat er geen financiële ruimte beschikbaar is om nieuwe plannen te realiseren. De verhuizing van VV Dongen naar een nieuwe locatie is zeker een vervlogen VPD droom. Veel woorden, weinig daden! Ook het Sportgala wankelt vanwege de financieel slechte situatie.

2. Zorg voor elkaar. 

Dat is een prima gedachte, maar zal met minder financiële ondersteuning moeten plaatsvinden. De inwoner zal dus meer moeten gaan bijdragen of minder gefaciliteerd worden, Meer komt dus op het bord van inwoner terecht.  De nieuwe kansen voor de zorg die men denkt te zien worden door de uit de hand gelopen kosten voor de Jeugdzorg en de WMO teniet gedaan.

3. Werken aan duurzaamheid,natuur en milieu.

Veel ambitie maar in de praktijk gaat men akkoord met het bevriezen van investeringen in de energietransitie. Ook het treffen van maatregelen voor klimaatadaptatie komen op het bord van de inwoners en ondernemers zelf. Waar blijven de duurzaamheidsleningen?

4. Onderwijs staat op de kaart. 

Een kaart is een passief instrument waar je veel op kwijt kunt zonder dat er concreet iets gebeurt.  Flexibiliteit in de uitvoering van de onderwijshuisvesting betekent momenteel dat de plannen steeds vooruit geschoven worden. Hoezo de nieuwbouw van scholen snel oppakken? Onderwijs staat blijkbaar op de rode kaart. Geen baanbrekende initiatieven van de VPD dus.

5. Bruisend Cultureel Dongen.

Het actief meedenken over unieke oplossingen voor het unieke verenigingsleven in onze gemeente heeft inmiddels unieke problemen opgeleverd. Allereerst een  haperende nieuwe Cammeleur waarvan het prijskaartje maar niet bekend wordt, maar dat zeker het budget van 9 miljoen euro zal overstijgen. De technische problemen zijn overigens nog steeds niet opgelost met de aannemer. En nog maar niet te spreken over de bruisende horecavoorziening en de problemen over het voortbestaan van het Kunstpodium, samenwerkingspartner van de Cammeleur. Kortom een bruisend cultureel centrum!

Vervolgens wordt er actief meegedacht over de toekomst van het verenigingsleven waarbij de unieke oplossing is, minimale of geen subsidie. Hoezo heeft de VPD het verenigingsleven in haar DNA? En is er wel geld voor een permanente verenigingshal? Uniek is zeker de mogelijke afbouw  of beëindiging van de subsidie voor monumenten, Verrassend Dongen, cultuureducatie, de vrijwilligersprijs. Van dit soort maatregelen gaat cultureel Dongen echt bruisen maar dan van woede.

6. In Dongen voelen we ons veilig.

Aan meer en efficiëntere BOA inzet in alle kernen hangt uiteraard een prijskaartje. De financiële middelen zullen beperkt zijn om hieraan tegemoet te komen zeker gezien de huidige financiële status van de gemeente.

7. Ons huishoudboekje blijft op orde.

Daar is dus helemaal niets van terechtgekomen met een opgelopen tekort van 3,5 miljoen. Een tekort wat mede veroorzaakt is door collegedeelname  van de VPD in de vorige coalitieperiode waarin teveel geld is uitgegeven. Er is dus absoluut geen enkele financiële ruimte voor nieuwe kansen. Hoezo is er in de vorige periode solide financieel beleid gevoerd? Het huishoudboekje staat vol wanorde, wat gaat de Cammeleur kosten? wat kost ons de TUF problematiek? zijn er nog meer kosten rondom de energieproblematiek in de Beljaart te verwachten? hoe zit het met de zorgkosten die al vanaf 2016 blijven stijgen?

8. Ondernemers. De aandacht die men voor ondernemers zou hebben heeft inmiddels geresulteerd in een beoogde verhoging van de OZB voor bedrijven om de financiële problemen  van de gemeente op te lossen. Maar hoeveel ruimte krijgen ondernemingen om te groeien binnen de gemeente? 

9. Wonen voor iedereen.

Mooie beloftes om te zorgen voor betaalbare levensloopbestendige woningen, hoeveel zijn er al gerealiseerd? Hoeveel aandacht krijgt de woningbouw voor jongeren? De inspanningen van de partij zijn niet vast te stellen. Hoeveel aandacht geeft men aan de afstemming met de buurtbewoners bij de huisvesting van arbeidsmigranten?  Worden hierover wel kritische vragen gesteld in de gemeenteraad?

10. Dongen blijft een unieke zelfstandige gemeente.

Gezien de huidige bestuurskracht en lege schatkist is het maar de vraag hoe lang nog. Alleen met samenwerkingsverbanden binnen de regio is dat niet te redden. De eigen zelfstandigheid opgeven door samen te gaan met een andere gemeente wil niet zeggen dat het unieke karakter van Dongen verloren hoeft te gaan.

Conclusie:

De Volkspartij Dongen die ook in de vorige periode 2014-2018 zwaar vertegenwoordigd was in de gemeenteraad evenals in het college  is er tot nu toe met de huidige 7 raadsleden en wethouder voor cultuur en financiën niet in geslaagd haar programmapunten ten uitvoer te brengen. De titel van het verkiezingsprogramma had beter kunnen luiden “0 voor Dongen”.

Het is ongekend dat deze partij, die zich de grootste lokale partij noemt en die nu voor de tweede opeenvolgende keer in de coalitie zit, de Dongenaren veel belooft maar dit niet kan nakomen vanwege onverantwoorde uitgaven en uit de hand lopende kosten.

Het spreekwoord belofte maakt schuld lijkt hier wel op van toepassing.